Pojmovi u osiguranju

A

Adekvatnost kapitala društva za osiguranje

 • Adekvatnost kapitala definirana Zakonom o osiguranju i Pravilnikom o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društva za osiguranje određena je na način, da je društvo za osiguranje dužno održavati razinu kapitala adekvatnu opsegu i vrstama poslova osiguranja koje obavlja, s obzirom na rizike kojima je izloženo.
 • Kako bi moglo ispuniti obveze preuzete temeljem sklopljenih ugovora o osiguranju i u nepredvidivim okolnostima, društvo za osiguranje mora kontinuirano održavati odgovarajuću razinu kapitala (adekvatnost kapitala) u skladu s opsegom i vrstama poslova koje obavlja odnosno preuzetim obvezama te s obzirom na preuzete rizike odnosno rizike kojima je izloženo u okviru svog redovitog poslovanja. Adekvatnost kapitala kontrolira nadzorno tijelo kako solventnost odnosno likvidnost društva za osiguranje ne bi bila ugrožena. U tu svrhu Zakonom o osiguranju propisano je upravljanje rizicima odnosno način izračuna donje granice kapitala koje svako društvo za osiguranje mora imati (granica solventnosti).

Aktiva

 • Aktiva je sastavni dio bilance u kojem se iskazuje cjelokupna imovina poduzeća na točno određeni dan. Sastav aktive pruža informacije o tome u koje vrijednosti je uložen kapital poduzeća. Njezina protustrana u bilanci je pasiva.

Aktivno osiguranje

 • Osiguranje za zaštitu interesa na određenoj imovini ili pravima. Osiguranje ne postoji na određenoj stvari već je osiguran imovinski interes spram stvari ili prava, što je izraženo osiguranom svotom. Vrijedi načelo konkretnog troška, što znači da naknada ne može biti veća od stvarne štete. Naknada iz osiguranja ograničena je visinom osigurane svote, vrijednošću osigurane stvari i visinom štete. Primjer su osiguranje kućanstva, osiguranje imovine od požara i drugih prirodnih nepogoda, kasko osiguranje. Suprotnost mu je pasivno osiguranje.

Aktuar

 • Aktuar je stručnjak koji se bavi problemima financijske neizvjesnosti i rizika koristeći matematičke metode teorije vjerojatnosti, statistike i financijske matematike. Posao aktuara uključuje analizu podataka iz prošlosti, procjenu postojećih rizika i razvoj modela za projekciju budućih događaja.
 • Najviše aktuara zaposleno je u djelatnosti osiguranja i mirovinskog osiguranja. Oni rade na razvoju osigurateljnih proizvoda, kalkulaciji premije osiguranja, određivanju osigurateljnih pričuva, upravljanju imovinom i obvezama i drugim poslovima bitnim za poslovanje društava za osiguranje.

B

Bilanca

 • Bilanca je sustavni pregled imovine, kapitala i obveza na određeni datum. Sastoji se od aktive i pasive.
 • Bilanca pokazuje financijski položaj društva za osiguranje, imovinu kojom rapolaže, obveze društva i vlasničku glavnicu.
 • Osnovno pravilo bilance je ujednačenost aktive i pasive i to tako da aktiva prikazuje imovinu po njenim vrstama i likvidnosti (unovčivosti), a pasiva prikazuje izvore, po njihovim vrstama i ročnosti, tj. pasiva odgovara na pitanje iz kojih izvora je stečena ukupna imovina društva, iz vlastitih ili tuđih izvora i koliko su trajni ti izvori.

Bonus i malus

 • Osiguraniku koji ima sklopljen ugovor o osiguranju od automobilske odgovornosti u trajanju od najmanje godinu dana, visina premije utvrđuje se prema Temeljnom premijskom sustavu odnosno premijskim stupnjevima, ovisno o tome, je li u proteklom razdoblju promatranja (= prethodna kalendarska godina) imao prijavljene štete. Pod prijavljenom štetom smatra se šteta po kojoj je izvršena isplata ili je utvrđena obveza osiguravatelja.
 • Ako u razdoblju promatranja nije bilo prijavljenih šteta, osiguraniku se za sljedeću godinu odobrava jedan premijski stupanj niže, najviše do 1. stupnja (bonus).
 • Za svaku prijavljenu štetu u razdoblju promatranja osiguranik se pomiče za sljedeću osigurateljnu godinu za tri premijska stupnja više, najviše do 18.stupnja (malus).

Broj šteta

 • Broj prijavljenih šteta: broj šteta koje su prijavljene u tekućoj kalendarskoj godini bez obzira na godinu u kojoj je šteta nastala (i ako nije bilo isplate odnosno ako se nisu očekivale isplate).
  Nastale štete: broj šteta koje su nastale i prijavljene u istoj kalendarskoj godini uzimajući u obzir odgovarajući broj nastalih a neprijavljenih šteta (i ako nije bilo isplata ili ako se nisu očekivale isplate).

C

Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje

 • Centar za mirenje Hrvatskog ureda za osiguranje omogućuje provođenje postupka mirenja u sporovima iz osigurateljnih i odštetnih odnosa temeljem ugovora o osiguranju odnosno temeljem zakona i to o pravima oštećenih osoba, osiguranika ili društava za osiguranje.
 • Primarni cilj postupka mirenja je rješenje spora nagodbom uz izbjegavanje dugotrajnih i skupih sudskih postupaka.

D

Dionice

 • Dionice su vrijednosni papiri koji predstavljaju pravo vlasništva u nekom dioničkom društvu. Vlasnicima dionica tj. dioničarima osiguravaju prihode na osnovi tog vlasništva. Prihodi se ostvaruju rastom cijene dionica te isplatama dividendi ili udjela u poslovnom rezultatu dioničkog društva.
 • Dvije osnovne vrste dionica su povlaštene dionice, s uobičajeno unaprijed ugovorenim isplatama dividende ali bez prava glasa i sudjelovanja u upravljanju poduzećem, i obične ili redovne dionice, bez zajamčene isplate dividende ali s pravom glasa u upravljanju poduzećem. Cijenu dionica određuje ponuda i potražnja, a one se mogu kupiti ili prodati na burzama vrijednosnih papira.

Diverzifikacija ulaganja

 • Diverzifikacija ulaganja predstavlja ulaganje u različite vrste financijskih proizvoda, različite rizičnosti pa time i različite stope prinosa (kamate). Imovina diverzificirana (raspršena, kombinirana) u različite vrste vrijednosnih papira, različitih kompanija, industrijskih sektora i tržišta pomaže u smanjenju ukupnog rizika ulaganja, jer jedna vrsta investicije u određenom trenutku može ostvarivati zadovoljavajuće prinose, dok druga vrsta investicije ne ostvaruje zadovoljavajuće prinose. Diverzifikacijom ulaganja smanjuje se rizik ukupnog portfelja vrijednosnih papira. Što je kapital uložen u više različitih vrijednosnih papira, rizik je manji. Diverzifikacija ulaganja ne jamči potpunu sigurnost ulaganja, ona samo smanjuje ukupan rizik ulaganja.

Doživljenje / istek životnog osiguranja

 • Doživljenje je datum isteka životnog osiguranja koji osiguranik treba doživjeti kako bi stekao pravo na isplatu ugovorene osigurane svote.

E

Europsko izvješće o nezgodi

 • To je obrazac u koji se upisuju okolnosti i tijek prometne nezgode. Sudionici prometne nezgode moraju ga ispuniti, potpisati i međusobno razmijeniti ako policija nije obavila očevid prometne nezgode. Ispunjeni obrazac oštećena osoba i osiguranik mogu koristiti kao odštetni zahtjev po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti. Osiguratelj je dužan ugovoratelju osiguranja uz policu osiguranja od automobilske odgovornosti uručiti ovaj obrazac.

F

Franšiza

 • Franšiza predstavlja ograničenje obveze osiguratelja. Ugovara se u postotku od osigurane svote ili apsolutnom iznosu za koji će se umanjiti naknada ako nastane osigurani slučaj.
 • Kod integralne franšize osiguraniku se naknađuje šteta u punom iznosu samo ako je visina štete veća od ugovorene franšize. Ako je visina štete manja od ugovorene franšize, osiguratelj ne isplaćuje naknadu.
 • Kod odbitne franšize osiguranik uvijek sudjeluje u šteti. Ako je visina štete manja od ugovorene franšize, osiguratelj ne isplaćuje naknadu, a ako je šteta veća od ugovorene franšize, osiguranik sudjeluje u šteti.
 • Iznos premije osiguranja je niži ako se ugovori franšiza u odnosu na istovrsno osiguranje bez ugovorene franšize.

G

Garancijski fond

 • Garancijski fond predstavlja imovinu Hrvatskog ureda za osiguranje namijenjenu izvršenju obveza po osnovi šteta nastalih na teritoriju ili izvan teritorija Republike Hrvatske od nepoznatih odnosno neosiguranih vozila ili vozila koja su osigurana kod društava za osiguranje u stečaju, šteta od vozila inozemnih registarskih oznaka nastalih na teritroiju Republike Hrvatske i sl.
 • Doprinos za Garancijski fond dužna su uplaćivati društva za osiguranje koja obavljaju poslove obveznog osiguranja u prometu razmjerno ostvarenoj premiji u određenoj vrsti obveznog osiguranja.

Granično osiguranje

 • U međunarodnom cestovnom prometu motorna vozila moraju imati valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju. Vozači vozila stranih registarskih oznaka koji nemaju dokaz o valjanom osigurateljnom pokriću (zelena karta, registarske pločice ili drugi dokaz) dužni su pri ulasku na teritorij Republike Hrvatske zaključiti s tuzemnim društvom za osiguranje granično osiguranje, kojim se osigurava autoodgovornost za štete uzrokovane na području Republike Hrvatske.

Gustoća osiguranja

 • Jedan je od pokazatelja razvijenosti industrije osiguranja u nekoj zemlji. Izražava se kroz iznos premije osiguranja po stanovniku te pokazuje potrošnju na proizvode osiguranja na godišnjoj razini.

H

Hrvatski ured za osiguranje

 • Društvima za osiguranje zakonom je dopušteno udruživanje u neki od oblika udruženja osiguratelja na način kojim se ne ograničava načelo slobodnog tržišnog natjecanja u djelatnosti osiguranja. Jedan od takvih oblika udruživanja je Hrvatski ured za osiguranje, HUO.
 • HUO je pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Osim toga, obavlja poslove predstavljanja i zastupanja interesa društava za osiguranje u međunarodnim institucijama, poslove nacionalnog Ureda zelene karte osiguranja, poslove Garancijskog fonda (štete od neosiguranih i nepoznatih vozila), poslove rješavanja pritužbi osiguranika odnosno oštećenih osoba, poslove izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja (potrošača) i društava za osiguranje kao ponuditelja usluge osiguranja i dr.

I

Indeksna klauzula

 • U osiguranju se naziva i klauzula zaštitne vrijednosti. U ugovoru u osiguranju u kojem je ugovorena ova klauzula svake godine se vrši usklađenje iznosa osigurane svote s promjenom ugovorenog indeksa. Uz usklađenje osigurane svote vrši se i usklađenje premije osiguranja za preostali dio trajanja ugovora o osiguranju. Na taj način realna vrijednost osigurane svote ostaje nepromijenjena, dok se nominalna vrijednost mijenja s promjenom ugovorenog indeksa. Indeksnu klauzulu moguće je ugovoriti kod štednih osiguranja.

Investicijski fond

 • Investicijski fond je pravna osoba ili zasebna imovina čiji su osnivanje i ustroj određeni Zakonom o investicijskim fondovima.
 • Uplatom sredstava u fondove ulagatelji svoja sredstva povjeravaju specijaliziranim financijskim institucijama tj. društvima za upravljanje investicijskim fondovima. Zadatak društava za upravljanje investicijskim fondovima je ulaganje povjerenih im sredstava u skladu s investicijskom politikom navedenom u prospektu fonda, a na dobrobit vlasnika udjela ili dionica fonda.
 • Prikupljena sredstva plasiraju se u kratkoročne i/ili dugoročne vrijednosnice kao što su dionice (vlasnički vrijednosni papiri) i obveznice (dužnički vrijednosni papiri).
 • Postoje dvije vrste investicijskih fondova: zatvoreni i otvoreni investicijski fond. Zatvoreni fond je poslovni subjekt koji svoj temeljni kapital ulaže u različite oblike imovine i na taj način diverzificira rizik za svoje vlasnike. Vlasnici zatvorenog fonda su kupci dionica zatvorenog investicijskog fonda. Otvoreni fond je zasebna imovina bez pravne osobnosti kojeg osniva društvo za upravljanje fondovima. Vlasnici otvorenoga fonda su kupci dokumenta o udjelu u fondu.

Investicijski horizont

 • Razdoblje u kojem je ulagatelj spreman držati uloženu imovinu do prodaje. U praksi se pojavljuje kao minimalno preporučeno vrijeme ulaganja. Pridržavanjem preporučenog vremena ulaganja značajno se smanjuje utjecaj velikih kratkoročnih oscilacija na tržištu. Načelno vrijedi: što su veće moguće oscilacije na tržištu, to duži treba biti ciljani rok ulaganja. Preporučeno razdoblje ulaganja u dionički fond iznosi u pravilu najmanje pet godina, u obveznički najmanje tri godine, a u novčani fond nekoliko mjeseci.

Isplaćene štete

 • Ukupne isplate za štete u poslovnoj godini.

K

Kapitalizacija

Postupak u osiguranju života koji se provodi kada ugovaratelj osiguranja prestane uplaćivati premiju ali ne želi raskinuti ugovor o osiguranju. U slučaju kapitalizacije je, za razliku od otkupa osiguranja, ugovor o osiguranju i dalje na snazi ali osiguratelj ima obvezu isplate smanjene ugovorene svote prema tablici kapitaliziranih iznosa. Kapitalizaciju je moguće izvršiti ako je do tada plaćena premija za minimalni broj godina određen uvjetima osiguranja.

Katastrofa

 • Kobni događaj ili slijed kobnih događaja s posljedicama širokih razmjera.

Katastrofalne štete

 • Katastrofalne štete podrazumijevaju štete s velikim ljudskim i materijalnim gubicima nastale na ograničenom utvrđenom području, na osiguranim pojedinačnim objektima i po zaključenim ugovorima o osiguranju uzrokovane ljudskim faktorom.
 • Prirodne katastrofe podrazumijevaju štete nastale zbog jednog uzroka ili učestalo u određenom razdoblju i koje obuhvaćaju mnogobrojne ugovore o osiguranju i često različite vrste osiguranja.

Kodeks poslovne osigurateljne i reosigurateljne etike

 • Dogovoreni skup pravila ponašanja za društva za osiguranje i društva za reosiguranje kojeg je donijelo Udruženje osiguratelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u cilju promicanja etičkog postupanja u skladu s dobrim poslovnim običajima i poslovnim moralom, jačanja profesionalnog odnosa prema strankama te uzajamnog povjerenja i podizanja opće razine poslovanja i kolegijalne suradnje, obvezatno poštujući ekonomska načela i strukovna pravila.

Korisnik osiguranja

 • Korisnik osiguranja je pravna ili fizička osoba koja ima pravo na naknadu temeljem ugovora o osiguranju ako nastupi osigurani slučaj. Po jednom ugovoru o osiguranju odnosno polici osiguranja može postojati i više korisnika. Ako je ugovorom o osiguranju određeno više korisnika, u slučaju nastupa osiguranog slučaja naknada (osigurnina) se dijeli među korisnicima. U osiguranju života razlikujemo korisnika za slučaj smrti osiguranika i korisnika za slučaj doživljenja.

Kumulacija rizika

 • Nagomilavanje rizika pri čemu iz jednog događaja mogu nastupiti za jednog osiguratelja štete po više polica ili na više osiguranih predmeta. Kumul opasnosti podrazumijeva veći broj rizika uzrokovan istim ili sličnim opasnostima koje utječu na razvoj (povećanje) šteta.

Kvota šteta

 • Pokazuje koliko se od bruto premije troši na štete. Predstavlja omjer šteta i premija mjerodavnih za promatrano razdoblje (mjerodavna šteta = isplaćene štete + promjena pričuve u kalendarskoj godini, mjerodavna tj. zarađena premija = zaračunata premija + promjena prijenosne premije u kalendarskoj godini).

L

Likvidacija štete

 • Likvidacija štete je postupak utvrđivanja štete i isplate osigurnine osiguraniku ili korisniku osiguranja nakon nastupa osiguranog slučaja.

List pokrića

 • List pokrića je pisana isprava koja se koristi kao dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju a najčešće se izdaje u slučaju kada ugovaratelj osiguranja odnosno osiguranik hitno treba potvrdu o postojanju osiguranja. List pokrića sadrži samo osnovne podatke o zaključenom osiguranju i može služiti kao privremena zamjena za policu osiguranja.

M

Matematička pričuva

 • Matematička pričuva je dio tehničke pričuve i dužno ju je oblikovati društvo za osiguranje koje obavlja životna osiguranja odnosno osiguranja osoba kod kojih se kumuliraju sredstva štednje ili sredstva za pokriće rizika u kasnijim godinama osiguranja kao što su osiguranja od nezgode ili zdravstvena osiguranja s višegodišnjim trajanjem na koja se primjenjuju tablice vjerojatnosti i izračuni kao i na životna osiguranja.
 • Imovina za pokriće matematičke pričuve namijenjena je pokriću obveza društva za osiguranje iz onih vrsta osiguranja za koje je potrebno oblikovati matematičku pričuvu i smije se upotrijebiti samo za isplatu obveza iz onih vrsta osiguranja u vezi s kojima je oblikovana. Društvo za osiguranje dužno je imovinom za pokriće matematičke pričuve upravljati odvojeno od druge imovine.

Materijalna šteta

 • Prema prirodi oštećenih dobara štete se dijele na materijalne (imovinske) i nematerijalne (neimovinske).
  Materijalnom štetom smatra se šteta nastala uništenjem ili oštećenjem stvari ili povredom imovinskih prava oštećene osobe. Materijalna šteta očituje se u smanjenju imovine oštećene osobe.

Mješovito osiguranje života

 • Kod ugovorene police osiguranja za slučaj smrti i doživljenja osigurana svota isplaćuje se korisniku ili korisnicima osiguranja ako osiguranik umre za vrijeme trajanja osiguranja ili na kraju ugovorenog trajanja osiguranja ako je osiguranik na životu.

N

Nadosiguranje

 • Ako se pri sklapanju ugovora jedna strana posluži prijevarom i tako ugovori iznos osiguranja veći od stvarne vrijednosti osigurane stvari, druga strana može zahtijevati poništaj ugovora.
 • U slučaju poništaja ugovora osiguratelj ima pravo zadržati i naplatiti premije za razdoblje do dana podnošenja zahtjeva za poništaj ugovora, ali je u obvezi plaćanja osigurnine do stvarne vrijednosti osigurane stvari, ako do toga dana nastupi osigurani slučaj.
 • Ako je ugovoreni iznos osiguranja veći od vrijednosti osigurane stvari, a pri tome nijedna strana nije postupila nesavjesno, ugovor ostaje na snazi, iznos osiguranja se snizuje do iznosa stvarne vrijednosti osigurane stvari, a premije se razmjerno smanjuju. Suprotno od nadosiguranja je podosiguranje.

Nadzor zakonitosti poslovanja društava za osiguranje

 • Nadzor nebankarskog financijskog sektora kojeg čine i društva za osiguranje provodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA). Agencija provodi nadzor posredno, na temelju analize izvještaja i drugih dokumenata društava za osiguranje, i neposredno, u poslovnim prostorijama društava za osiguranje.

Nastale, a neprijavljene štete

 • Štete koje su nastale u određenom razdoblju a da nisu u tom razdoblju prijavljene. Svake godine se na dan bilance formira pričuva za štete koje su nastale prije dana bilanciranja (kraja obračunskog razdoblja) a koje nisu prijavljene do tog dana već tek u sljedećoj godini (= pričuva za nastale a neprijavljene štete). Temelj za ova rezerviranja su statističke metode koje koriste podatke o takvim štetama iz prijašnjih razdoblja.

Nematerijalna šteta

 • Nematerijalnom štetom smatra se šteta nastala kao posljedica štetne radnje na fizičkoj ili psihičkoj ravnoteži oštećene osobe. Oblici nematerijalne štete su fizički bolovi, duševni bolovi, povreda prava osobnosti, strah.

Nesretni slučaj

 • Nesretnim slučajem smatra se iznenadni i o volji osiguranika neovisan događaj koji djeluje mehanički ili kemijski na njegovo tijelo izazivajući tjelesne povrede ili smrt. Definicija nesretnog slučaja sastavni je dio uvjeta za osiguranje od posljedica nesretnog slučaja.

Neživotna osiguranja

 • Osiguranja se prema predmetu osiguranja dijele na životna i neživotna. U neživotna osiguranja ubrajaju se osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, obvezna osiguranja u prometu, zdravstveno osiguranje, osiguranje cestovnih vozila – kasko, osiguranje robe u prijevozu, osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti, ostala osiguranja imovine, osiguranje od odgovornosti i druga osiguranja.

Nova vrijednost

 • Pod novom vrijednošću predmeta osiguranja podrazumijeva se cijena izgradnje, odnosno nabave novog predmeta osiguranja u mjestu gdje se predmet nalazi uključujući dokumentaciju i pristojbe.
 • Osiguranje zaključeno na novu vrijednost ugovara se radi potpune nadoknade svih troškova obnove oštećene ili uništene stvari po njihovim novim vrijednostima na dan nastanka osiguranog slučaja. Ugovor o osiguranju imovine na novu vrijednost predstavlja izuzetak od načela naknade štete i znači da se kod utvrđivanja štete neće odbiti amortizacija.

O

Obveze osiguratelja

 • Obveze osiguratelja u svezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju. Dijele se na obveze:
 • pri zaključenju ugovora o osiguranju: obavještavanje ugovaratelja osiguranja o uvjetima osiguranja i predaja tih uvjeta,
  za vrijeme trajanja osiguranja: stvaranja pričuva osiguranja, provođenje mjera prevencije, radnje vezane uz policu osiguranja,
  kad nastupi osigurani slučaj: isplata osigurnine, naknada troškova prouzročenih pokušajem da se otkloni neposredna opasnost nastupa osiguranog slučaja i ograniče njegove posljedice, naknada troškova spašavanja.

Obveze ugovaratelja osiguranja

 • Obveze ugovaratelja osiguranja i osiguranika u vezi sa zaključenim ugovorom o osiguranju. Dijele se na obveze:
 • u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju: davanje točnih podataka važnih za ocjenu rizika, plaćanje premije osiguranja,
  za vrijeme trajanja osiguranja: plaćanje premije osiguranja, obavještavanje osiguratelja o svakoj promjeni koja može biti važna za ocjenu rizika i
  kada nastupi osigurani slučaj: provođenje mjera smanjivanja nastale štete odnosno sprječavanje povećanja štete, obavještavanje osiguratelja o nastaloj šteti čim za nju sazna.

Obveznica

 • Obveznica je dužnički vrijednosni papir koji izdavatelja obvezuje na povrat pozajmljenih sredstava u određenom roku s određenom kamatom koja se isplaćuje periodično ili se pribraja glavnici i isplaćuje o dospijeću. Razlikujemo obveznice s fiksnim i obveznice s fluktuirajućim prinosom. Obveznica je u pravilu vrsta dugoročnog vrijednosnog papira. Svrstava se u skupinu manje rizičnih vrijednosnih papira, ovisno o bonitetu izdavatelja.

Obvezna osiguranja

 • Prema načinu odlučivanja osiguranja se dijele na obvezna i dragovoljna (ugovorna). Zakonima pojedine države neka osiguranja propisana su kao obvezna.
 • Od neživotnih osiguranja obvezna su sljedeća osiguranja u prometu (regulirana su posebnim zakonom): osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje vlasnika/korisnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, osiguranje zračnog prijevoznika/operatora zrakoplova od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama i putnicima, osiguranje vlasnika/korisnika brodice na motorni pogon, odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, dok su ostala osiguranja iz skupine neživotnih osiguranja dragovoljna.

Osigurana svota

 • To je maksimalni iznos osigurateljeve obveze prema osiguraniku odnosno korisniku osiguranja ako nastupi osigurani slučaj.

Osigurani interes

 • Osigurani interes je termin koji u tehnici osiguranja predstavlja ekonomsku vrijednost koju neka osoba želi sačuvati od propasti ili oštećenja pa je stoga osigurava. Ta osoba ima opravdan interes da ne nastupi osigurani slučaj koji eventualno prijeti toj vrijednosti. Pojam interesa polazi od toga da se ne osigurava sama stvar već interes ugovaratelja osiguranja prema toj stvari.

Osiguranik

 • Osiguranik je osigurana osoba. Kod osiguranja imovine za vlastiti račun ugovaratelj osiguranja ujedno je i osiguranik a kod osiguranja za tuđi račun osiguranik može biti jedna ili više trećih osoba. Kod osiguranja života osiguranik je osoba na čiji život se sklapa polica osiguranja a u slučaju kada ugovaratelj osiguranja i osiguranik nisu iste osobe, za sklapanje police koja se odnosi na slučaj smrti nekog trećeg potrebna je pisana suglasnost osiguranika.

Osigurani rizik

 • To je rizik naveden u ugovoru o osiguranju, čijim ostvarenjem nastaje osigurani slučaj odnosno šteta na osiguranoj imovini odnosno životu ugovaratelja osiguranja ili osiguranika. Rizik koji je obuhvaćen osiguranjem mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika.

Osigurani slučaj

 • Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom. Mogući osigurani slučajevi definirani su u uvjetima osiguranja za svaku granu osiguranja, a u svakom ugovoru o osiguranju pojedinačno su navedeni svi osigurani rizici. U slučaju štete osiguratelj je u obvezi isplatiti naknadu ako se osigurani rizik ostvario za vrijeme trajanja osiguranja.

Osigurana vrijednost

 • Vrijednost osiguranog predmeta i osiguranog interesa. U osiguranju imovine kao osigurana vrijednost može biti ugovorena nova vrijednost (cijena ponovne izgradnje, troškovi ponovne nabave novih stvari iste vrste i kvalitete), sadašnja vrijednost ili tržišna vrijednost.
 • U određenim vrstama osiguranja (osiguranje odgovornosti, zdravstveno osiguranje) osigurana vrijednost definirana je visinom osigurane svote.

Osiguranje

 • Djelatnost posredstvom koje se pruža ekonomska zaštita od određenih opasnosti (rizika) koje ugrožavaju imovinu i osobe. Svrha osiguranja je prenošenje rizika s pojedinca na osiguratelja (društvo za osiguranje) zaključivanjem ugovora o osiguranju, pri čemu je osnovna karakteristika tih rizika da su budući, neizvjesni i neovisni o volji osiguranika.

Osiguranje imovine

 • Ugovor o osiguranju imovine može zaključiti svaka osoba ili se može zaključiti u korist svake osobe koja ima opravdani interes na predmetu osiguranja. Osiguranik može biti samo osoba koja ima ili očekuje da će imati opravdani interes da ne nastane osigurani slučaj, jer bi inače pretrpjela neki materijalni gubitak.
 • Osiguranjem imovine osigurava se naknada za štetu koja bi se dogodila u imovini osiguranika zbog nastupa osiguranog slučaja. Iznos osigurnine ne može biti veći od štete koju je osiguranik pretrpio nastupom osiguranog slučaja.

Osiguranje za slučaj doživljenja

 • Kod ugovorene police za slučaj doživljenja osigurana svota isplaćuje se samo u slučaju da osiguranik doživi istek ugovorenog roka. Ako osiguranik umre za trajanja ugovora o osiguranju, korisnik odnosno korisnici police osiguranja nemaju pravo na isplatu ugovorene svote.

Osiguranje za slučaj smrti (riziko)

 • Kod ugovorene police osiguranja za slučaj smrti osigurana svota isplaćuje se korisniku ili korisnicima osiguranja samo u slučaju da osiguranik umre za vrijeme trajanja osiguranja.

Osiguratelj

 • Osiguratelj je pravna osoba koja na tržištu osiguranja pruža uslugu osiguranja odnosno obavlja poslove osiguranja. Poslove u Republici Hrvatskoj mogu obavljati društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i podružnice stranih društava za osiguranje pod uvjetom da imaju dozvolu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
 • Posao društva za osiguranje sastoji se, pojednostavljeno rečeno, u primanju uplata u obliku premije od ugovaratelja osiguranja u zamjenu za nadoknadu potencijalne štete na osiguranoj imovini ili životu. Tako prikupljena sredstva društva za osiguranje investiraju u financijske instrumente odnosno nekretnine od kojih će protekom vremena ostvarivati određeni prinos ovisno o kretanjima na novčanom tržištu odnosno tržištu kapitala.

Osigurnina

 • To je novčani iznos koji se osiguratelj obvezuje isplatiti osiguraniku odnosno korisniku ili korisnicima osiguranja temeljem zaključenog ugovora o osiguranju. Kod imovinskih osiguranja osigurnina je naknada za štetu a kod životnih osiguranja ugovorena svota.

Otkup

 • U osiguranju života postupak prekida osiguranja prije isteka ugovorenog trajanja osiguranja. Osiguratelj pri tome isplaćuje obično ugovaratelju osiguranja otkupnu vrijednost police odnosno samo dio prethodno uplaćenih sredstava u skladu s tablicama otkupne vrijednosti. Pravo na otkup police ugovaratelj osiguranja u pravilu ima ako je uplatio najmanje tri godišnje premije.

Otkupna vrijednost

 • Vrijednost police osiguranja života koju osiguratelj isplaćuje ugovaratelju osiguranja u slučaju raskida ugovora o životnom osiguranju prije isteka ugovorenog roka. Otkupna vrijednost se povećava s povećanjem vremena proteklog od početka osiguranja.

Oštećena osoba

 • Oštećena osoba je svaka osoba kojoj je nanesena šteta na stvarima i/ili osobama koja temeljem Zakona o obveznim osiguranjima u prometu ima pravo podnijeti odštetni zahtjev.

P

Pasiva

 • Pasiva je sastavni dio bilance koji daje pregled izvora sredstava iz kojih su financirani pojedini oblici imovine. Obuhvaća vlastiti kapital i sve obveze društva koje su sadržane u bilanci. Njezina protustrana u bilanci je aktiva.

Pasivno osiguranje

 • Osiguranje pojedinaca za zaštitu od novih, neplaniranih obveza ili od povećanja postojećih obveza ili troškova kao što su npr. troškovi liječenja, obveza naknade štete prema trećim osobama na temelju osiguranja od odgovornosti. Osigurateljno pokriće se odnosi na imovinu ugovaratelja osiguranja u cjelini. Za razliku od aktivnog osiguranja ne primjenjuje se pojam osigurane vrijednosti ali vrijedi načelo konkretnog troška. Naknada je ograničena visinom osigurane svote i visinom štete.

Penetracija osiguranja

 • Jedan je od pokazatelja razvijenosti industrije osiguranja u nekoj zemlji. Predstavlja udio premije osiguranja u BDP-u.

Podosiguranje

 • Kad se utvrdi da je vrijednost osigurane stvari u trenutku ostvarenja osiguranog slučaja veća od svote osiguranja, osigurnina se smanjuje razmjerno vrijednosti osigurane stvari u trenutku osiguranog slučaja.
 • Osiguratelj je dužan isplatiti potpunu osigurninu sve do svote osiguranja, ako je ugovoreno da odnos između vrijednosti stvari i visine osiguranog iznosa nema značenja za određivanje iznosa osigurnine. Suprotno od podosiguranja je nadosiguranje.

Polica osiguranja

 • Polica osiguranja je pisana isprava o zaključenom osiguranju i sastavni je dio ugovora o osiguranju. Osnovni elementi police osiguranja su ugovorne strane, osigurana stvar ili osoba, osigurani rizik, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, svota osiguranja ili limit pokrića, iznos premije, datum izdavanja police te potpisi ugovornih strana.

Ponuda osiguranja

 • Ponuda osiguranja može biti u pisanom i usmenom obliku ovisno o vrsti osiguranja za koju se podnosi. Najčešće je napisana na tiskanici osiguratelja a podnosi je ugovaratelj osiguranja. Smatra se da je ugovor o osiguranju sklopljen ako osiguratelj u roku od 8 dana (osim ako nije odredio kraći rok), odnosno 30 dana kod osiguranja života koje zahtijeva liječnički pregled, ne odbije ponudu osiguranja, a ona pritom ne odstupa od uvjeta po kojima se zaključuje predloženo osiguranje.

Portfelj

 • U poslovima osiguranja portfelj predstavlja ukupno stanje svih ugovora o osiguranju koji su na snazi, s ukupnim iznosom premije osiguranja i/ili preuzetih obveza.

Predujam

 • Osiguratelj može na traženje ugovaratelja osiguranja života, sklopljenog za cijeli život osiguranika, isplatiti unaprijed dio osiguranog iznosa do visine otkupne vrijednosti police, koji ugovaratelj osiguranja može vratiti kasnije.
  Na primljeni predujam ugovaratelj osiguranja dužan je plaćati određene kamate.
  Ako ugovaratelj osiguranja zakasni s plaćanjem dospjelih kamata, postupit će se kao da je zahtijevao otkup.

Premija osiguranja

 • Premija (prva i slijedne) je cijena osiguranja odnosno novčani iznos koji je ugovaratelj osiguranja obvezan platiti osiguratelju temeljem zaključenog ugovora o osiguranju.

Pričuve šteta

 • Pričuve šteta oblikuju se u visini procijenjenih obveza koje je društvo za osiguranje dužno isplatiti na temelju onih ugovora o osiguranju kod kojih je osigurani slučaj nastupio prije kraja obračunskog razdoblja uključujući sve troškove koji na temelju tih ugovora terete društvo.
  Pričuve šteta moraju pored procijenjenih obveza za nastale ali još neriješene štete obuhvaćati i procijenjene obveze za već nastale ali još neprijavljene štete.

Privremeno pokriće kod životnog osiguranja

 • Privremeno osiguravateljno pokriće za slučaj smrti postoji od dana kada je osiguravatelj zaprimio ponudu, a završava prihvaćanjem ponude, izdavanjem police ili nekom drugom izjavom osiguravatelja, vraćanjem ili odbijanjem ponude te opozivom ponude od strane ponuditelja. Uvjeti privremenog pokrića (visina pokrića, trajanje i dr.) propisuju se uvjetima osiguranja.

Pristupna dob

 • U životnim i zdravstvenim osiguranjima dob osiguranika u trenutku početka osigurateljnog pokrića.

R

Regres

 • Označava pravo osiguratelja, na kojega prelaze sva osiguranikova prava, da od osobe koja je uzrokovala štetu naplati iznos osigurnine koji je isplatio osiguraniku.

Reosiguranje

 • Djelatnost koja se ostvaruje tako što osiguratelj prenosi na reosiguratelja dio rizika koji je prethodno preuzeo u osiguranje i zauzvrat plaća premiju reosiguranja. Reosiguratelj može dio rizika preuzetih od osiguratelja dalje prenijeti na drugog reosiguratelja (retrocesija). Reosiguranje se uspostavlja zaključivanjem ugovora kojim se reosiguratelj obvezuje obeštetiti reosiguranika za dio njegove ugovorne odgovornosti prema osiguranicima s osnove ugovora o osiguranju.

Rizik

 • Mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka. Pojam rizika u širem značenju označava i pojam opasnosti. U osiguranju pojam rizika podrazumijeva osigurani rizik od određenih mogućih opasnosti, npr. požar, nezgoda i sl.

Riziko-premija

 • Riziko-premija utvrđuje se u visini kojom se osigurava podmirenje prispjelih tekućih obveza osiguratelja – svih naknada iz osiguranja uključujući neophodne troškove za sudskog vještaka, sudske postupke, odvjetničke usluge i druge naknade kada nastupi osigurani slučaj.
  Riziko-premija u osiguranju života služi za pokriće razlike ugovorene svote i matematičke pričuve u slučaju smrti osiguranika u tekućoj godini.
  U osiguranju imovine riziko-premija je dio premije potreban za pokriće šteta.

S

Sadašnja vrijednost

 • Sadašnja vrijednost dobiva se od nove vrijednosti oduzimanjem odgovarajućeg iznosa u skladu sa stanjem stvari, a osobito njezinom istrošenošću.
 • Osiguranje na sadašnju (stvarnu) vrijednost potvrđuje načelo naknade štete. U osiguranju imovine standardna metoda naknađivanja štete osiguraniku stvarna je vrijednost oštećenih ili uništenih predmeta osiguranja na dan nastanka štete.

Svota osiguranja

 • U osiguranju imovine – najviši iznos obveze osiguratelja u slučaju nastupa osiguranog slučaja.

Svotno osiguranje

 • U slučaju nastupa osiguranog slučaja osiguratelj je u obvezi isplatiti ugovorenu osiguranu svotu koja – za razliku od aktivnog i pasivnog osiguranja – nije gornja granica isplate već čvrsto utvrđena obveza osiguratelja. Obuhvaća primjerice sve vidove osiguranja života, osiguranja rente i osiguranje bolničkih dana.

Svota pokrića

 • Svota na koju je osiguran materijalni interes, posebno za štete na osobama a posebno za štete na stvarima. Pojam se koristi u obveznom osiguranju i odgovara pojmu svote osiguranja u osiguranju imovine.

Š

Šomažno osiguranje

 • Pruža pokriće od posrednih gubitaka koji mogu nastati zbog prekida rada zbog ostvarenja nekog rizika (požar, lom stroja) na osiguranim stvarima i za koje je osiguratelj u obvezi naknaditi direktnu štetu. Ovo osiguranje moguće je zaključiti samo ako je zaključeno osiguranje od požara i drugih opasnosti.

Štedna premija

 • Dio neto premije u osiguranju života koji služi za pokriće budućih obveza osiguratelja. U mješovitom osiguranju štedna premija je dio neto premije koji je namijenjen izravnanju rizika u slučaju doživljenja ugovorenog roka trajanja osiguranja (dio premije se skuplja iz godine u godinu kako bi na kraju ugovorenog roka ukupni iznos tih uplata dostigao iznos ugovorenog kapitala).

T

Tablica invaliditeta

 • Tablica u kojoj je propisan postotak invaliditeta za potpuni gubitak ili potpunu trajnu nemogućnost upotrebe uda ili dijela tijela i na temelju koje osiguratelj određuje postotak trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja (nezgode).

Tablice smrtnosti

 • Tablice sadrže niz pokazatelja od kojih je osnovni pokazatelj statistička vjerojatnost smrti na temelju koje se izračunavaju ostale biometrijske funkcije: vjerojatnost doživljenja, očekivano trajanje života i dr. na temelju promatranja velikih skupina osoba. Na temelju tablica smrtnosti izrađuju se aktuarske tablice na kojima se temelje izračuni životnih osiguranja. Službene tablice smrtnosti izrađuje Državni zavod za statistiku.

Tehničke pričuve

 • Tehničke pričuve koje društvo za osiguranje mora oblikovati namijenjene su pokriću svih obveza iz ugovora o osiguranju kao i eventualnih gubitaka zbog rizika iz poslova osiguranja.

Totalna šteta

 • Totalnom štetom (potpunim gubitkom) smatra se kada je osigurana stvar nestala (otuđena, ukradena) ili je oštećenje potpuno uništilo osiguranu stvar ili je oštećenje osigurane stvari takvo da troškovi popravka (dovođenja u stanje koje je bilo prije nastupa osiguranog slučaja) prelaze (stvarnu) vrijednost osigurane stvari, dakle nisu ekonomski opravdani.

Trajni invaliditet

 • Trajni invaliditet je potpuni ili djelomični gubitak organa ili dijela tijela, trajni potpuni ili djelomični gubitak funkcije organa odnosno pojedinih dijelova organa ili tijela, ako je nakon završenog liječenja i rehabilitacije, s obzirom na nastale ozljede i posljedice, nastupilo stanje ustaljenosti odnosno kada se prema nalazima liječnika specijalista ne može očekivati poboljšanje ili pogoršanje zdravstvenog stanja osiguranika.
 • Konačni postotak trajnog invaliditeta utvrđuje se prema Tablici invaliditeta.

Treća osoba

 • Pojam koji u osiguranju autoodgovornosti označava krug osoba koje imaju pravo na naknadu štete po obveznom osiguranju. Ugovor o osiguranju od odgovornosti zaključuje se između osiguratelja i ugovaratelja osiguranja, dok pravo na naknadu štete temeljem tog ugovora ima treća osoba – oštećena osoba, koja nije stranka u ugovoru o osiguranju.
 • I u osiguranju života i osiguranju od posljedica nesretnog slučaja može se govoriti o trećim osobama kao korisnicima osiguranja.

Tržišna vrijednost

 • Tržišna vrijednost stvari je prodajna cijena koja se može postići na tržištu.

U

Ugovaratelj osiguranja

 • Ugovaratelj osiguranja je pravna ili fizička osoba koja s osigurateljem zaključi ugovor o osiguranju te plaća premiju osiguranja, ali ne mora nužno imati pravo na naknadu od osiguratelja (osigurninu). U većini ugovora o osiguranju ugovaratelj osiguranja i osiguranik su iste osobe.

Ugovorena svota

 • To je vrijednost osiguranog predmeta sporazumno utvrđena ugovorom o osiguranju. Sustav ugovorene vrijednosti u osiguranju imovine primjenjuje se kod osiguranja stvari koje nisu u redovnom trgovačkom prometu tj. stvari koje nemaju redovnu tržišnu vrijednost.
 • Osiguranje života, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i neka druga osiguranja osoba uvijek su osiguranja na ugovorenu svotu.

Ugovor o osiguranju

 • Ugovor o osiguranju je dvostrani pravni posao kojim se ugovaratelj osiguranja obvezuje platiti premiju osiguranja, a osiguratelj isplatiti osigurninu u slučaju nastanka osiguranog slučaja osiguraniku ili korisniku.

Uzročna veza između rizika i štete

 • Postojanje uzročne veze između ostvarenja osiguranog rizika i nastale štete je pravni preduvjet da bi šteta bila pokrivena osiguranjem, pod pretpostavkom da je osigurani slučaj uzrokovan osiguranim rizikom. Ako ne postoji uzročna veza između štete i osiguranog rizika, nema ni obveze osiguratelja.

V

Vinkulacija police

 • Izjava u polici osiguranja ili ispravi koja se prilaže polici o ustupanju prava na isplatu osigurnine trećoj osobi. Vinkulacija police obično se vrši na zahtjev kreditora ili vjerovnika radi osiguranja njegove tražbine u slučaju smrti dužnika. Ustupanje prava na naknadu obavlja se prije nastanka osiguranog slučaja.

Viša sila

 • Događaj koji se nije mogao ni predvidjeti ni otkloniti. Mora biti izvanjski, ne može dolaziti iz upotrebljavane stvari ili pogona, odnosno djelatnosti. Osnova je za oslobođenje od odgovornosti.

Višestruko i dvostruko osiguranje

 • Ako je neka stvar osigurana kod dva ili više osiguratelja od istog rizika, za isti interes, za isto vrijeme i za istog osiguranika, tako da zbroj osiguranih iznosa ne prelazi vrijednost te stvari (višestruko osiguranje), svaki osiguratelj odgovara za ispunjenje u potpunosti obveza nastalih iz ugovora koji je on sklopio.
  Ako, pak, zbroj osiguranih iznosa prelazi vrijednost osigurane stvari (dvostruko osiguranje), a pri tome ugovaratelj osiguranja nije postupio nesavjesno, sva ta osiguranja pravovaljana su, i svaki osiguratelj ima pravo na ugovorenu premiju za razdoblje osiguranja u tijeku, a osiguranik ima pravo zahtijevati od svakoga pojedinog osiguratelja naknadu prema ugovoru sklopljenom s njim, ali ukupno ne više od iznosa štete.
  Kad se dogodi osigurani slučaj, ugovaratelj osiguranja dužan je obavijestiti o tome svakog osiguratelja istog rizika i priopćiti mu imena i adrese ostalih osiguratelja te iznose osiguranja pojedinih ugovora sklopljenih s njima.
  Kod osiguranja života ugovaratelj osiguranja može zaključiti više ugovora o osiguranju i u slučaju nastanka štete ima pravo na naknadu štete odnosno isplatu ugovorene svote po svim ugovorima.

Z

Zakonodavni okvir za djelatnost osiguranja

 • Djelatnost osiguranja u Republici Hrvatskoj uređuju Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zakon o osiguranju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o reviziji, Zakon o računovodstvu te podzakonski akti doneseni temeljem navedenih zakona.
 • Osnivanje i poslovanje društava za osiguranje uređeno je Zakonom o osiguranju.

Zaračunata bruto premija

 • Zaračunata bruto premija neživotnih osiguranja uključuje sve iznose premija koje su ugovorene (policirane) u tekućem obračunskom razdoblju za razdoblje najduže do godinu dana, bez obzira odnose li se ti iznosi u cijelosti ili djelomično na kasnije obračunsko razdoblje. Iznosi idućeg obračunskog razdoblja obračunavaju se preko prijenosnih premija.
 • Zaračunata bruto premija životnih osiguranja uključuje sve premije osiguranja koje su naplaćene do kraja obračunskog razdoblja, bez obzira odnose li se ti iznosi u cijelosti ili djelomično na kasnije obračunsko razdoblje ili razdoblja. U osnovi se ne obračunavaju prijenosne premije već se oblikuje matematička pričuva kao dio premije koji ima karakter štednje.

Zarađena premija

 • Zarađena premija je ukupna zaračunata premija iz određenog razdoblja, umanjena za prijenosnu premiju aktualnog razdoblja i uvećana za prijenosnu premiju iz prethodnog razdoblja (zaračunata premija korigirana za promjenu pričuve prijenosne premije).

Zastupnik u osiguranju

 • Poslove zastupanja u osiguranju smiju obavljati samo zastupnici u osiguranju tj. fizičke osobe koje za to posjeduju odgovarajuću dozvolu Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga a koju su dobile temeljem položenog ispita za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Zastupnik u osiguranju ne smije u svoje ime i za svoj račun naplaćivati premije osiguranja niti ostale iznose od ugovaratelja osiguranja.

Zelena karta

 • Zelena karta osiguranja je međunarodna karta osiguranja od automobilske odgovornosti koju izdaje nacionalni ured za osiguranje kao dokaz o postojanju valjanog osiguranja od automobilske odgovornosti na području država članica Sustava zelene karte.
 • 30 zemalja članica Sustava zelene karte, među kojima i Hrvatska (popis država članica Sustava zelene karte nalazi se na poleđini zelene karte), ukinule su kontrolu zelene karte na svojim granicama temeljem Multilateralnog sporazuma sklopljenog između njihovih nacionalnih ureda, a kojim se registracijska pločica vozila priznaje kao dokaz o postojanju valjanog osigurateljnog pokrića za posjećenu državu.

Ž

Životna osiguranja

 • Poslovi osiguranja dijele se prema predmetu osiguranja na životna osiguranja i neživotna osiguranja. Životno osiguranje može se definirati kao dugoročno svotno osiguranje u kojem isplata ugovorene svote ovisi o vrsti police odnosno osiguranom riziku. Životna osiguranja razvrstavaju se na osiguranje života i rentna osiguranja.
 • Najčešće vrste osiguranja života su mješovito osiguranje, osiguranje za slučaj smrti (riziko) i osiguranje za slučaj doživljenja.

Životno osiguranje vezano za jedinice investicijskih fondova

 • Predstavlja kombinaciju osiguranja života i ulaganja u investicijske fondove. Kod ove vrste osiguranja ugovaratelj osiguranja sam snosi rizik ulaganja, a visina ugovorene svote ovisi o kretanju cijene vrijednosnica odnosno udjela investicijskog fonda na tržištu kapitala.
Open chat
Pozdrav 👋
Kako Vam mogu pomoći?